ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР НА НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

Фізична особа Рекун А.С., надалі «Виконавець», з одного боку, та будь-яка фізична особа, яка звернулася до Виконавця для отримання послуг за цим Договором, іменована далі «Замовник», в подальшому разом іменуються Сторони, а кожна окремо Сторона, керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України, уклали цей Публічний договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Замовник зобов’язується прийняти та оплатити послуги у сфері психологічного здоров’я людини, а Виконавець зобов’язується надати  Замовнику дані Послуги за цінами та порядку, що вказані на його офіційному сайті- www. https://ras.kiev.ua/, або сайтах його партнерів.

1.2. Беззастережне прийняття умов Договору (оплата будь-яким способом відповідно до ч.2 ст. 642 Цивільного кодексу України) вважається акцептом даного Договору між Замовником і Виконавцем та засвідчує факт його укладання.

1.3. Замовником за цим Договором може бути особа, яка тимчасово або постійно проживає на території України. 

1.4. Замовник дає згоду дотримуватися умов Договору та згоду отримувати Послуги на встановлених Виконавцем умовах з моменту оплати замовлених Послуг. Послуги, що надаються за цим Договором, включають комплекс спеціальних занять та заходів спрямованих на трансформацію та покращення якості свого життя.

1.5. Одночасно з надсиланням Заявки Замовник надає Виконавцеві право на збирання, обробку та зберігання своїх персональних даних, що містяться в Заявці, в порядку, встановленому Законом України «Про захист персональних даних».

1.6.Цей Публічний Договір розміщений на офіційній веб-сторінці Виконавця.

.

2. ПОРЯДОК ТА ТЕРМІНИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

2.1 Послуги надаються шляхом безпосереднього навчання Замовника згідно встановленого Виконавцем розкладу онлайн та/або очно за встановленою Виконавцем адресою.

2.2 Кількість годин безпосереднього надання послуги по всім тарифним планам встановлюється ВИКОНАВЦЕМ в односторонньому порядку шляхом розміщення інформації про них на своєму інтернет-сайті

2.3 Дата початку надання послуг попередньо узгоджується Сторонами.

2.4 У разі неможливості отримання послуг з дати початку надання послуг, що завчасно публікується на інтернет-сайті, ЗАМОВНИК зобов’язаний попередити ВИКОНАВЦЯ в письмовій формі не пізніше, ніж за 2 (два) робочих дні до дати початку надання послуг. В іншому разі платежі не підлягають поверненню ЗАМОВНИКУ.

2.5 Повернення коштів ЗАМОВНИКУ за умов, що відповідають положенням даного Договору, відбувається у безготівковій формі.

2.6 Платежі не підлягають поверненню ЗАМОВНИКУ у разі отримання послуг онлайн.

3. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1 Права і обов’язки ВИКОНАВЦЯ:

3.1.1 Надати послуги якісно та в повному обсязі.

3.1.2 Забезпечити ЗАМОВНИКА доступом до програм та електронних ресурсів, необхідних для продуктивного отримання послуг.

3.1.3 ВИКОНАВЕЦЬ має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір і припинити надання послуг у випадку невиконання ЗАМОВНИКОМ своїх обов’язків за цим Договором, в тому числі у випадку порушення строків оплати, а також у випадку порушення ЗАМОВНИКОМ правил внутрішнього розпорядку ВИКОНАВЦЯ, неявки для отримання послуг, розповсюдження методичних матеріалів, наданих ВИКОНАВЦЕМ, без його письмового дозволу, порушення
морально-етичних норм на території ВИКОНАВЦЯ, відмови ЗАМОВНИКА отримувати послуги.

3.1.4. Виконавець має право зберігати, обробляти і використовувати персональні дані Замовника з метою якісного надання послуг за цим Договором.

3.1.5. Самостійно визначати всі умови проведення очних тренінгів/ онлайн-тренінгів/ відео-уроків;

3.1.6. Відмовити особі в укладенні Договору та надання послуг без пояснення причин.

3.1.7. На свій власний розсуд оновлювати, змінювати і/або видаляти тренінги та відео-уроки, а також будь-яку опубліковану на Сайті інформацію; оновлювати зміст, функціональні можливості і призначений для користувача інтерфейс Сайту, програми трансляції та подібне за своїм власним переконанням без окремого повідомлення Замовника. Виконавець має право повідомляти Замовника про зроблені модифікації шляхом розміщення відповідної інформації на сайті та/або листом на адресу електронної пошти та/або іншими способами;

3.1.8. Здійснювати на електронну пошту Замовника розсилки повідомлень, що містять організаційно-технічну, рекламну чи іншу інформацію про можливості Сайту, тренінгів, відео-уроків тощо.

3.1.9. Виконавець має право анулювати участь Замовника у онлайн-тренінгу (видалити Замовника з віртуальної кімнати проведення тренінгу, анулювати ключ доступу, видалити профіль) без повернення внесеної плати в випадку порушення Замовником правил поведінки на тренінгу, а саме: розпалювання міжнаціональних, релігійних конфліктів, відволікання учасників від теми тренінгу, спам, тролінг, розміщення реклами, нецензурні висловлювання, хамство, образи ведучого тренінгу, персоналу або учасників тренінгу.

3.1.10. Виконавець має право анулювати участь Замовника у онлайн-тренінгу в разі встановлення факту передачі Замовником ключа доступу для участі в тренінгу третім особам, поширення Замовником інформації і матеріалів, отриманих ним у зв’язку з участю в тренінгу, третім особам, ретрансляції, будь-якого іншого поширення матеріалів.

3.1.11. Вимагати від Замовника виконання вимог цього Договору.

3.2 Права та обов’язки ЗАМОВНИКА:

3.2.1 Забезпечити явку для отримання послуг.

3.2.2 Своєчасно оплатити послуги.

3.2.3 Замовник гарантує, що матеріали та доступ до електронних ресурсів, які становлять інтелектуальну власність ВИКОНАВЦЯ, не будуть надаватися третім особам, копіюватися або іншим чином відтворюватися.

3.2.4 Кожна зі Сторін зобов’язується дотримуватися конфіденційності і не надавати третім особам інформацію щодо цього Договору, технічну та іншу інформацію, отриману від іншої сторони в процесі виконання цього Договору, без попередньої письмової згоди іншої сторони, за виключенням випадків, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.

3.2.5 У випадку пошкодження ЗАМОВНИКОМ комп’ютерного обладнання чи іншого майна ВИКОНАВЦЯ, ЗАМОВНИК відшкодовує повну вартість ремонту (відновлення, заміни, придбання нового) відповідного комп’ютерного обладнання чи іншого майна на підставі виставленого рахунку ВИКОНАВЦЕМ.

3.2.6 Забезпечити належну роботу обладнання, програмних і/або технічних засобів, каналів зв’язку, необхідних для отримання доступу до Сайту і інтернет-сервісів для організації відеоконференцій.

3.2.7. Входити на інтернет-сервіси для організації відео-конференцій з використанням ключа доступу, наданого Виконавцем, одночасно лише з одного комп’ютера.

3.2.8. Представляти Виконавцю тільки точну, актуальну і повну інформацію про свою особу. У разі зміни такої інформації-протягом двох календарних днів за допомогою електронної пошти надавати Виконавцю коректну інформацію.

3.2.9. Замовник зобов’язується не відтворювати, не повторювати, не копіювати, не продавати, а також не використовувати в будь-яких інших цілях інформацію і матеріали, що стали йому доступними в зв’язку з наданням Інформаційної послуги, за винятком їх особистого користування.

3.2.10. Замовник зобов’язується не здійснювати запис тренінгів без спеціального на те дозволу Виконавця.

3.2.11. Замовнику забороняється:

– поширювати відео, аудіо-записи тренінгів будь-якими можливими способами;

– поширювати матеріали тренінгу у вигляді розшифровки, тобто перекладу аудіо або відео матеріалів в текстовий формат, і перекладу на інші мови;

– використовувати отриману від Виконавця інформацію в комерційних цілях, наприклад, для самостійного проведення тренінгів для третіх осіб за матеріалами, отриманим від Виконавця;

– допускати поширення недостовірної, неправдивої інформації, інформації, ганьбить честь, гідність, ділову репутацію Виконавця.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. Виконавець не дає Замовнику жодних гарантійних зобов’язань щодо послуг, що надаються, включаючи, (перелік не вичерпний): безперебійність, своєчасність, безпомилковість, точну відповідність з рішенням конкретних задач та побажань Замовника.

4.2. Виконавець не несе відповідальність перед Замовниками або перед будь-якими третіми особами за будь-які збитки, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності або діловій репутації, викликані в зв’язку з користуванням послугами Виконавця.

4.3. Виконавець докладає всіх розумних зусиль для того, щоб вся інформація на Сайті була точною, достовірною та актуальною. Виконавець не гарантує точність і актуальність будь-якої інформації, розміщеної на Сайті в кожен момент часу, і не приймає претензій щодо будь-яких збоїв і неточностей, а також будь-якого збитку, що є наслідком даних збоїв і неточностей.

4.4. Виконавець не несе відповідальності перед Замовниками і третіми особами за часткове або повне невиконання ним зобов’язань, пов’язане з непереборною силою, тобто будь-якими надзвичайними і невідворотними обставинами, що не підлягають контролю Виконавця. До таких обставин, зокрема, можуть бути віднесені будь-які стихійні лиха, природні та промислові катастрофи; терористичні акти; військові дії; порушень громадського порядку; прийняття
органами державної влади або органами місцевого самоврядування актів, що містять заборони або обмеження щодо діяльності Виконавця; інші обставини, які не можуть бути заздалегідь передбачені Виконавцем, в тому числі вихід з ладу серверного обладнання (з вини організації, що надає послуги хостингу або інших осіб), збоїв в телекомунікаційних або енергетичних мережах, неправомірні дії третіх осіб, наслідки дії шкідливих програм і т.п.

4.5. Виконавець не несе відповідальність за порушення умов Договору в разі надання Замовником недостовірної та/або неповної інформації щодо себе у час оформлення замовлення та оплати послуг в т.ч. контактної інформації (e-mail, телефон та т.п.), а також в разі ненадання Замовником нової контактної інформації (e-mail, телефон і т.п.).

4.6. Виконавець не несе відповідальності за неможливість обслуговування Замовника з причин, пов’язаних з порушенням роботи Інтернет-каналу, обладнання або програмного забезпечення Замовника, інтернет-сервісів для організації відео-конференцій, а також Виконавця.

4.7. Замовник розуміє і приймає умови, згідно з яким порушення ним умов цього Договору може призвести до його розірвання Виконавцем в односторонньому порядку з наступним припиненням надання Замовнику послуг.

4.8. У разі неотримання Замовником послуг не по прямій вині Виконавця; відсторонення Замовника від участі у тренінгу в зв’язку з порушенням Договору; відмови Замовника від цього Договору та/або послуг через суб’єктивні причини і т.п., кошти, оплачені Замовником за послуги, не повертаються.

4.9. Виконавець не несе відповідальності за модифікацію і зміни програми тренінгу, розкладу та інших умов тренінгу.

4.10. У разі, якщо з якої-небудь причини Виконавець не провів тренінгу в запланований термін, відповідальність Виконавця обмежується виключно проведенням відповідного тренінгу в інший термін.

4.11. Сукупна відповідальність Виконавця за цим Договором, в будь-якому разі не може перевищувати суму платежу, сплаченого Виконавцю Замовником за один календарний місяць.

5. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

5.1. Матеріали, графіка, дизайн, програмне забезпечення, які містяться на Сайті, є власністю Виконавця і захищені авторським правом.

5.2. Сторони прийшли до беззастережної згоди, що будь-які права інтелектуальної власності, в тому числі виключні майнові права інтелектуальної власності (виключне право на використання, виключне право дозволяти використання, право перешкоджати неправомірному використанню, в тому числі забороняти таке використання і т.п.) на будь-які матеріали (текстові, аудіо, відео, графічні та будь-які інші матеріали), доступ до яких Замовник отримав в зв’язку з одержанням ним послуг за цим Договором, в повному обсязі належать Виконавцю, іншим правовласникам протягом всього терміну дії прав інтелектуальної власності.

5.3. Замовнику забороняється копіювати, відтворювати, поширювати або будь-яким іншим чином використовувати в комерційних чи некомерційних цілях надану Виконавцем в рамках цього Договору інформацію і матеріали, створювати на її основі інформаційні продукти, а також використовувати цю інформацію будь-яким іншим чином, крім як для особистого користування.

5.4. Послуги надаються для особистого використання Замовником. Забороняється передавати Реквізити доступу до онлайн-тренінгу/відео-уроку третім особам для їх спільного використання без спеціального на те дозволу Виконавця.

6. УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

6.1. При оформленні заявки, здійсненні оплати послуг і користуванні такими послугами Замовник надає Виконавцю особисті дані і свою добровільну згоду на обробку та використання його персональних даних для цілей цього Договору, а також з метою просування сайту та послуг Виконавця різними способами, в тому числі шляхом здійснення автоматизованого аналізу персональних даних, поштової розсилки, тощо.

6.2. Замовник надає інформацію, в тому числі ту, що стосується персональних даних Замовника, наприклад, адреса його електронної пошти, номер телефону, паспортні дані, а також іншу інформацію, що відноситься до персональних даних, відповідно до чинного законодавства України та норм міжнародного права.

6.3. Надана Замовником інформація або інформація, що стала відомою в рамках цього Договору використовується Виконавцем для укладення цього Договору, для виконання своїх зобов’язань перед Замовниками; поліпшення якості надаваних Замовникам послуг і для інших цілей, що не суперечать законодавству.

6.4. Виконавець може використовувати особисту інформацію Замовників, а також інформацію, отриману анонімно, для показу цільових рекламних оголошень.

6.5. Виконавець приймає можливі і розумні заходи для того, щоб убезпечити себе і всіх Замовників від несанкціонованих спроб доступу, зміни, розкриття чи знищення збережених даних.

7. СТРОК ДІЇ ОФЕРТИ

7.1 Оферта починає діяти з моменту розміщення в мережі Інтернет за адресою
https://ras.kiev.ua /oferta.pdf і діє до моменту відзиву або зміни оферти Виконавцем.

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Цей Договір регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані цим Договором, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України. Всі можливі суперечки, що випливають з відносин, регульованих цим Договором, вирішуються в порядку, встановленому законодавством України, за нормами українського права.

8.2. Сторони дійшли згоди і домовилися, що всі спори, що виникають з відносин,

регульованих цим Договором, повинні вирішуватися в суді за місцем знаходження (проживання, постійного перебування) Виконавця з обов’язковим дотриманням досудового (претензійного) порядку врегулювання спорів. Вирішення спорів здійснюється із застосуванням законодавства України. Мова судочинства – державна мова України.

8.3. Якщо з тих чи інших причин будь-які з умов цього Договору є недійсними (нікчемними) або що не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність інших умов цього Договору.

8.4. Виконавець має право в будь-який момент змінювати цей Договір в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Замовника. Зміни Договору вступають в силу після їх публікації на Сайті. Замовник самостійно відстежує зміни умов Договору. Якщо після внесення змін Замовник продовжив користування послугами, це означає, що він прийняв всі зміни (нову редакцію Договору).

8.5 Сторони негайно повідомляють один одному про зміну своїх юридичних адрес, контактних даних, місце розташування та інших реквізитів.

9. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Рекун Андрій Сергійович

ІПН: 3028813095

Тел.: +38(093) 092-67-60